QGIS-GRASS: Analiza “troškova puta” (Cost Path Analysis) -VIDEO

Autor:

Davorin Bajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, davorinbajic@pmfbl.org

 

Analiza “troškova puta” (Cost path) je postupak ili alat u GIS-u koji služi za pronalaženje optimalnog puta između dvije tačke kroz kontinuirani prostor (kontinuirani rasteri), uvažavajući uslov najmanjih “troškova”. “Troškovi” u definisanom smislu mogu biti različite kategorije, kao što su: građevinski troškovi, vrijeme potrebno za putovanje, negativni uticaji na životnu sredinu, reljefni uslovi i sl.

Trasiranje puta ili kretanje između dvije tačke u prostoru podrazumijeva određene “troškove” u definisanom smislu. “Troškovi” između tačke A i tačke B predstavljaju kumulativne troškove izdvojenih uslova. Rute s visokim kumulativnim troškovima su manje povoljane od puteva s manjim troškovima, npr. ako se posmatraju nagibi terena kao “troškovi”, ruta koja ima manje kumulativne vrijednosti nagiba biće povoljnija.

Algoritmi za određivanje “troškova puta” (Cost path) su dizajnirani tako da učinkovito pronađu optimalni put između dvije tačke u prostoru, uz minimalne kumulativne “troškove”.

Njihova najčešća primjena je za planiranje koridora za izgradnju linearne infrastrukture poput puteva ili za modelovanje kretanje kroz prostor koja ne slijede utvrđene rute (puteve), kao što su migracije divljih životinja, pješačke rute i sl.

PRIMJER: Odredivanje optimalne trase puta uvažavajuci uslove nagiba terena (nagibi kao troškovi).

Zadatak: Odrediti najpovoljniju trasu puta do Banj brda, uzimajuci u obzir nagibe terena kao glavni troškovni uslov.
Uporediti dobijenu trasu sa postojecom trasom puta.

Ulazni slojevi: DEM 5m

Postupak:
– Na osnovu DEM-a kreirati kartu nagiba terena u stepenima.
– Filtrirati kartu nagiba terena (opciono):
– Izdvojiti sve prepreke koje limitiraju trasu puta: nagibi veći od 30 stepeni, naselja, veći vodeni tokovi i sl.
– Koristeći raster kalkulator (if funkcija) izdvojiti sva područja sa nagibima manjim od 30 i dodijeliti im nagibe, a područjima sa nagibima većim od 30 dodijeliti vrijednost 100.
– Kreirati poligon za ostale prepreke i dodijeliti mu vrijednost 100.
– Konvertovati poligon u raster.
– Spojiti filtrirani raster nagiba sa rasterom prepreka, koristeći raster kalkulator:  (nagibi >= prepreka)*nagibi+(prepreka>nagibi)*prepreka
– Kreirati cost raster koristeci naredbu r.cost.  Kao ulazni sloj koristiti prethodno kreirani raster (spojeni). Odreiditi koordinate pocetne/završne tacke.
– Odrediti optimalnu trasu koristeći naredbu r.drain. Kao ulazni sloj koristiti cost raster. Odrediti koordinate pocetne/završne tacke.
– Uporediti dobijenu trasu sa postejecom na osnovu DOF-a.

 Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *