O NAMA

Prirodno-matematički fakultet (PMF) je matična institucija za užu naučnu oblast Geografski informacioni sistemi (GIS). Na PMF-u, kroz nastavni proces na Studijskim programima za Geografiju, Prostorno planiranje, Ekologiju i zaštitu životne sredine, te Tehničko vaspitanje i informatiku, obrazuju se kadrovi koji su osposobljeni za rad u domenu geografskih informacionih tehnologija. Pored edukacije kadrova, na PMF-u značajna pažnja poklanja se razvojnim aspektima GIS-a (razvoj desktop alata i modela i Web-GIS aplikacija), implementaciji GIS rješenja u institucijama i privrednim subjektima, primjeni GIS-a u realizaciji naučno-istraživačkih projekata, te uopšte popularizaciji GIS-a.

Nastavni i naučno-istraživački rad se obavljaja u posebnom prostoru (Laboratorija za GIS) koji je opremljen sa savremenom informatičkom infrastrukturom, koja omogućava visok nivo nastavnog i naučno-istraživačkog rada. U okviru Laboratorije za GIS izvodi se praktična nastava i realizuju naučno-istraživački projekti. PMF je vlastitim znanjem i resursima razvio i uspostavio kompletan geografski informacioni sistem, u čijoj arhitekturi su zastupljeni svi segmenti GIS-a (prostorne baze podataka, serveri za djeljenje podataka, Web-GIS aplikacije, serveri za prikupljanje GPS podataka, desktop aplikacije itd.). PMF posjeduje licencirane softvere ArcGIS i MapInfo. Pored komercijalnih softverskih aplikacija značajna pažnja u naučno-istraživačkom i nastavnom procesu poklanja se i opensource aplikacijama i rješenjima.  Razvoj GIS-a na PMF-u, kako u nastavnom, tako i u naučno-istraživačkom procesu, dostigao je visok nivo, u smislu informatičkih resursa, kadrova, implementacije projekata, te zastupljenosti u nastavi. Zbog svega navedenog PMF je profilisan kao referentna institucija koja daje značajan doprinos razvoju geografskih informacionih tehnologija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Laboratorija za GIS ima ulogu da obezbjediti obrazovnu, stručnu i tehnološku podršku korisnicima geografskih informacionih tehnologija kroz sprovođenje nastavnog procesa, naučno-istraživačke i razvojne projekte, te konsultantske usluge. Članovi Laboratorije mogu biti isključivo zaposleni na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Laboratorija je otvorena za sve vidove saradnje sa institucijama i organizacijama koje za cilj imaju transfer znanja, razvoj, implementaciju i promovisanje geografskih informacionih tehnologija.

Članovi Laboratorije za GIS:

1. dr Davorin Bajić, vanredni profesor, šef Laboratorije
2. dr Goran Trbić, vanredni profesor, član Laboratorije
3. dr Radislav Tošić, redovni profesor, član Laboratorije
4. dr Aleksandra Petrašević, vanredni profesor, član Laboratorije
5. Marko Ivanišević, asistent, član Laboratorije
6. Novica Lovrić, viši asistent, član Laboratorije
7. Dragutin Adžić, viši laborant, član Laboratorije
8. Mitja Tanjga, administrator, član Laboratorije