USLUGE

Laboratorija za GIS Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, sa svojim ljudskim resursima i informatičkom infrastrukturom, omogućava pružanje visokog nivou usluga u različitim sferama geografskih informacionih tehnologija i daljinske detekcije. Osnovne djelatnosti koje se realizuju u okviru Laboratorije za GIS su:

Edukacija i obuka iz oblasti GIS-a i daljinske detekcije;

Naučno-istraživački rad u domenu razvoja GIS tehnologija i GIS aplikacija;

Izrada naučnih, stručnih i razvojnih projekata iz oblasti GIS-a;

Pružanje usluga trećim stranama u smislu implementacije GIS tehnologija i kreiranja GIS podataka;

Konsultantske usluge iz oblasti GIS-a;

Projektna specifikacija opreme i usluga iz domena GIS-a;

Optimizacija i unapređenje postojećih GIS rješenja;

Modelovanje i unapređenje poslovnih procesa zasnovanih na GIS tehnologijama;

Podrška u razvoju projekata iz oblasti GIS-a;

Podrška u pripremi projektne dokumentacije kod implementacije GIS rješenja;

Popularizacija geografskih informacionih tehnologija.