BLOG

qgisgarss

QGIS: Vertikalna raščlanjenost reljefa (VIDEO)

Autor: Marko Ivanišević, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, marko.ivanisevic.bl@gmail.com   Vertikalna raščlanjenost terena je kvantitativni parametar reljefa i određena je visinskom razlikom najviše i najniže tačke unutar jedinice površine terena. Kao izraz morfostrukturnih i morfogenetskih osobina reljefa dinamičkog karaktera, značajan je kvantitativni indikator geomorfoloških procesa koji se odvijaju u reljefu. Vertikalna raščlanjenost uslovljena je karakteristikama terena i predstavlja parametar intenziteta ...

Slika 1.

GRUPA ZA OSMATRANJE ZEMLJE (GEO)

Autor: Darko Kodžo, M.Sc in Geoinformatics, kodzodarko@gmail.com PRIMJENA GEOINFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I DALJINSKE DETEKCIJE U UPRAVLJANJU RIZICIMA OD PRIRODNIH HAZARDA KROZ PREGLED GLAVNIH OBLASTI DJELOVANJA GRUPE ZA OSMATRANJE ZEMLJE (GEO) Katastrofe, prirodne i tehničko – tehnološke, izazivaju ogromne društvene i ekonomske poremećaje. Štete nastale kao posljedica katastrofa se prije svega, ogledaju u ljudskim žrtvama. Oluje, poplave, klizišta i odroni zemljišta, požari, zemljotresi, suše,  tehnološke nesreće izazivaju pomjeranja i ...

qgisgarss

QGIS-GRASS: Analiza “troškova puta” (Cost Path Analysis) -VIDEO

Autor: Davorin Bajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, davorinbajic@pmfbl.org   Analiza "troškova puta" (Cost path) je postupak ili alat u GIS-u koji služi za pronalaženje optimalnog puta između dvije tačke kroz kontinuirani prostor (kontinuirani rasteri), uvažavajući uslov najmanjih "troškova". "Troškovi" u definisanom smislu mogu biti različite kategorije, kao što su: građevinski troškovi, vrijeme potrebno za putovanje, negativni uticaji na životnu sredinu, reljefni uslovi i sl. Trasiranje puta ili kretanje ...

Predstavljanje izohipsi u QGIS-U

PREDSTAVLJANJE IZOHIPSI U QGIS-u

Autor: Ljubica Lučić, Student II godine Studijskog programa za prostorno planiranje, Prirodno-matematički fakultet, ljubicalucic93@gmail.com   Izohipse su linije koje povezuju mjesta sa istom nadmorskom visinom. Vertikalno rastojanje između njih se zove ekvidistanca i ona zavisi od razmjera karte (npr. ukoliko je riječ o topografskoj karti razmjere 1:25 000, ekvidstanca ce biti 10m). Ekvdistanca se povećava što je razmjer sitniji (Slika 1). Ako su izohipse  gušće riječ je o strmom terenu, a ako su rjeđe onda je riječ o manjem nagibu ...

qgisgarss

QGIS-GRASS: Određivanje optimalne pješačke rute (VIDEO)

Autor: Davorin Bajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, davorinbajic@pmfbl.org   Video tutorijal koji prikazuje postupak određivanja optimalne pješačke rute, korišćenjem GRASS funkcionalnosti u QGIS okruženju. Analiza je zasnovana na određivanju "troškova" puta (Cost Path Analysis), gdje "troškovi" (Cost) predstavljaju vrijeme pješačenja. Primjer: Određivanje optimalne pješačke rute do pećina na teritorija Grada Banja Luka Ulazni slojevi: - saobraćajnice (vektor), npr. OSM, - DEM, - lokacije ...